eBankir - napredne rešitve elektronskega bančništva
copyright SOFT, d.o.o. & HRC d.o.o.


eBankir 3.0. je napredna elektronska bančna rešitev, ki omogoča enostavno in pregledno plaèevanje preko banke, omogoèa vnos nalogov "off-line" ob tem, da vsebuje moèna orodja, za:

 • elektronski podpis

 • pregled gibanja denarnih tokov (grafièno in numerièno)

 • primerjava uspe¹nosti med leti,

 • napredno iskanje po plaèilih za veè let nazaj (po nalogodajalcu, prejemniku, sklicu, znesku...po vseh kljuènih besedah)

 • veèuporabni¹ka razlièica (vna¹anje plaèil, pregledovanje, plaèevanje...)

 • mo¾nost upravljanja veèih raèunov preko re¹itve

 • prednastavljeni ¹ifranti raèunov, sklicev in drugih podatkov po posameznih obveznosti do davène uprave

 • integracija nekaterih drugih baz podtkov (baza vseh transakcijskih raèunov podjetij)

 • mo¾nost uporabe re¹itve na stre¾niku podjetja

 • mo¾nost integracije v razliène ERP, CRM in MIS re¹itve

 • po¹iljanje elektronsko podpisanih potrdil o uspe¹no opravljenih plaèilih dobaviteljem

 • kalkulator zamudnih obresti, vodenje dol¾nikov po zamudnih obrestih, devizni kalkulator

 • sporoèilni sistem
 •   
 • arhiviranje izpiskov

 • izvoz razliènih analiz v excel, po¹iljanje izpiskov raèunovodji neposredno iz programa

 • oddaja meseènih poroèil o plaèah na banko....


 • eBankir 3.0 - èasovno omejena ob registraciji polno delujoèa preizkusna razlièica

  eBankir - napredna in uporabna re¹itev elektronskega banèni¹tva na voljo preko Banke Celje, ki nam prihrani èas pri iskanjih po plaèilih, izpiskih, analizah in omogoèa delo brez stalne pristnosti na  na spletu.
  Na svoji slu¾beni poti imejte s seboj celotno denarno poslovanje va¹ega podjetja na prenosniku.